Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 

Όροι Χρήσης

1. Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

2. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων
Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από το ΓΤΠ του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το ΓΤΠ έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ανακοινωθέντα, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας τμήμα αποτελεί το ΓΤΠ. Συνεπώς, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", (download), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό την εμπορική χρήση και την αποκόμιση προσωπικού κέρδους ή οφέλους.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης εκτύπωσης, δημοσίευσης εν όλω ή εν μέρει μικρού αριθμού μεμονωμένων ανακοινωθέντων από χρήστες, ιδίως από δημοσιογράφους, ερευνητές, μελετητές, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας τους, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και να παρατίθεται η ιστοσελίδα.

4. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι το περιεχόμενο είναι ως επί το πλείστον αρχειακό και έχει σαρωθεί, δεν ευθύνεται για τυχόν ατέλειες ιδιαίτερα σε θέματα ευκρίνειας . Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη για το ΓΤΠ για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

5. Προσωπικά δεδομένα
Οι χρήστες της ιστοσελίδας πιθανόν να χρειαστεί να δώσουν προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο )στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Το ΓΤΠ διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα δοθούν σε τρίτους και εν πάση περιπτώσει η χρήση τους θα είναι σύμφωνα με τον περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νόμο του 2001 όπως αυτός τροποποιείται από καιρού εις καιρόν.

6. Λειτουργία της Ιστοσελίδας
Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι το ΓΤΠ χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

7. Συμπεριφορά Χρηστών
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

8. Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Το ΓΤΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Oι όροι χρήσης της ιστοσελίδας αυτής διέπονται από τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.

 


Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau